BD-M36L-120-40W-7-min

Đèn M36 40W rạng đông kêt hợp gá đa dạng