Mang den vshape doi

Máng đèn Vshape đôi 2x1.2m Paragon