Mang Vshape don

Máng đèn Vshape đơn 1x1.2m Paragon